คนพบโลกมุมใหม ที่คุณไมเคยเห็น

คนพบโลกมุมใหม ที่คุณไมเคยเห็น

#DiscoverYourPlanet

#DiscoverYourPlanet

คนพบโลกมุมใหมที่คุณไมเคยเห็น
เมื่อไหรคือครั้งสุดทายที่คุณคนพบสิ่งใหม?

กี่ป ที่ใชชีวิตอยูบนเสนทางเดิม กี่เดือน ที่เห็นแตโลกมุมเดิม กี่วัน ที่มีแตเรื่องราวซ้ำๆ กี่นาที ที่หมดไปบนหนาจอ
ทุกวินาทีกำลังหมดไป ถาไมใชมัน

ถึงเวลาที่คุณตองกาวออกไปคนพบโลก
และ ตัวตนของคุณในอีกมุม

Seiko Collection

Seiko Prospex
Zimbe Limited Edition
SRPD13K

Seiko Prospex
Automatic
Diver 200 m
Zimbe Limited Edition
SRPC96K

Seiko Prospex
Marinemaster
Zimbe Limited Edition
SLA027

The 1978
Quartz Diver’s
Modern Re-interpretation
SNE498

The 1968
Automatic Diver’s
Modern Re-interpretation
SPB077